• PRO PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA

 • PRO VADY ŘEČI

 

NAŠÍM CÍLEM JE:
 • přispět ke zkvalitnění života dítěte i jeho rodiny v období jeho vzdělávání
 • poskytnout pomoc školským zařízením při vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra a vadami řeči
KDO SE NA NÁS MŮŽE OBRÁTIT:
 • zletilý žák
 • zákonný zástupce
 • škola a školská zařízení ve spolupráci se zákonným zástupcem nebo zletilým žákem
 • instituce
PROVÁDÍME A NABÍZÍME:
 • bezplatnou speciálně pedagogickou, psychologickou a sociální diagnostiku
 • poradenskou, konzultační a metodickou činnost
 • metodickou podporu při vzdělávání
 • školám vypracováváme doporučení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • zařazování klientů do školského systému
  • odklad povinné školní docházky
  • doporučení k přijímacím zkouškám
  • uzpůsobení podmínek k maturitním zkouškám
  • podpůrná opatření pro vzdělávání (např. pomůcky, individuální vzdělávací plán, personální podpora – asistent pedagoga, intervence a další)
 • zpracovávání posudků pro jiné instituce
 • terapeutické činnosti, krizové intervence
 • depistáže (vyhledávání) klientů s vadami řeči
 • intervence u dětí s PAS na základě žádosti odborníka
 • pomoc při výchovných nebo výukových potížích ve škole i doma
 • pomoc při volbě dalšího směřování klienta po ukončení povinné školní docházky
 • poskytování sociálně-právního poradenství pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra a vadami řeči (dávky, sociální výhody, odvolání a jiné)

 

KONTAKT:

 

Mgr. et Mgr. Jana Kutajová, speciální pedagog (vady řeči)      

Email: spc.kutajova@zskptvajdy.cz

Mgr. Radka Kamýčková, speciální pedagog (poruchy autistického spektra)

Email: spc.kamyckova@zskptvajdy.cz

Mgr. Mariola Laboj, psycholog

Email: spc.laboj@zskptvajdy.cz

 

Žádost o odborné vyšetření ke stažení zde.