Speciálně pedagogické centrum (SPC) pro děti, žáky a studenty s vadou řeči je odloučeným pracovištěm školského poradenského zařízení Základní školy, Ostrava – Zábřeh,  Kpt. Vajdy 1a, příspěvkové organizace, které poskytuje bezplatně standardní poradenské služby. SPC najdete v půdních prostorách naší školy, tj. Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvkové organizace, které poskytují dostatečný prostor a klid pro šetření a konzultace s klienty. Imobilním klientům je k dispozici bezbariérová učebna v přízemí.

Rozsah služeb:

 • vyhledávání klientů s vadou řeči;
 • komplexní speciálně pedagogickou, logopedickou, psychologickou a sociální diagnostiku žáka s vadou řeči;
 • komplexní vyšetření řeči;
 • reedukace řečových vad, logopedické péče dětem předškolního a školního věku;
 • zmapování zařízení (MŠ, ZŠ) poskytujících logopedickou péči;
 • dopomoc při vytváření logopedických pracovišť na školách;
 • zpracování odborných podkladů a posudků pro:
  • zařazování klientů do školského systému
  • odklad povinné školní docházky
  • návrhy na integraci v MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ
  • zřízení funkce asistenta pedagoga;
 • poradenskou, konzultační a metodickou činnost;
 • krizové intervence;;
 • odborné informace týkající se výchovy a vzdělávání dětí a žáků s vadou řeči:
  • legislativa týkající se vzdělávání dětí, žáků a studentů s vadou řeči
  • tvorba IVP (Individuální vzdělávací plán)
  • účast asistenta pedagoga
  • odborná literatura
  • kontakty na odborné klinické pracovníky zabývající se vadou řeči v rámci  spádové oblasti – klinický logoped, foniatr, ORL, psychiatr, psycholog, neurolog, aj.;
 • pomoc při volbě dalšího směrování klienta po ukončení povinné školní docházky;
 • sociálně právní poradenství (dávky sociální podpory, příspěvky, apod.);
 • koordinaci činností s poradenskými pracovníky škol a ostatními poradenskými zařízeními;
 • osvětová a přednášková činnost;
 • zapůjčování odborné literatury.

Kontakt:

Tel.: 731 608 537

Mgr. et Mgr. Jana Kutajová, speciální pedagog        

Email: spc.kutajova@zskptvajdy.cz

Mgr. Mariola Laboj, psycholog

Email: spc.laboj@zskptvajdy.cz

 

Žádost o odborné vyšetření ke stažení zde.