Od 1. 4. 2019 nově působí na naší škole psycholožka Mgr. Daria Gociek. Tímto se nám podařilo doplnit tým školního poradenského pracoviště.

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Co školní psycholog dělá?
 • provádí depistáž a psychologickou diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti nebo vyhledat žáky nadané
 • poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
 • poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívaly
 • spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji
 • poskytuje krizovou intervenci
 • zjišťuje studijní předpoklady a podílí se na kariérovém poradenství
 • pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky
 • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy
 • spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby
V jakých situacích se na něj můžete obrátit?

Žáci

 • když vám nejde učení tak, jak byste chtěli
 • když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit
 • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy…)
 • když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…)
 • když si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat

Rodiče

 • pokud se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte
 • když máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo
 • když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí
 • když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo
 • když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte
 • když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy
Jak probíhá spolupráce se školním psychologem?

Školní psycholog pracuje s dětmi buď skupinově v rámci třídnických hodin a tématických skupinových aktivit, nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného či žádosti učitele nebo rodičů. Další spolupráce se odvíjí od konkrétního případu, může mít podobu jednorázové konzultace nebo dlouhodobější charakter, vždy ale probíhá na základě souhlasu žáka samotného a jeho rodičů, a podle konkrétní dohody s psychologem.

Všem rodičům je při zahájení školní docházky předložen k podpisu souhlas s činností školního poradenského pracoviště, kterým umožňují pouze to, aby se dítě účastnilo skupinových aktivit organizovaných psychologem, a dále aby jejich dítě mělo možnost samo v případě potřeby psychologa kontaktovat. Pokud rodiče tento souhlas nepodepíší, psycholog jejich dítě z těchto aktivit vynechává.

Pokud se vyskytne potřeba psychologické pomoci dítěti (psychoterapie, diagnostika), jsou o tom rodiče nejdříve informováni a na základě dohody poskytují písemný individuální souhlas s psychologickou péčí o jejich dítě. Teprve na základě tohoto individuálního souhlasu může školní psycholog s jejich dětmi systematicky individuálně pracovat.

Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s výslovným souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců. Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze zákonní zástupci dítěte (popř. děti).

Kontakt

E-mail: daria.gociek@zstrinec.cz

Pracovna školní psycholožky se nachází v prvním patře za sborovnou.

Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit, nejlépe e-mailem.