• 558 338 450
 • skoly@zstrinec.cz
 • Jablunkovská 241, Třinec

Školní psycholog

Mgr. Daria Gociek

Email: daria.gociek@zstrinec.cz

Konzultační hodiny: po dohodě dle potřeby

 

Standardní činnosti:

 1. Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence.
 2. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.

 

Diagnostika a depistáž:

 1. Spolupráce při zápisu do mateřské školy, 1. ročníku základní školy, základní školy speciální a přípravného stupně základní školy speciální.
 2. Diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků.
 3. Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 4. Screening, ankety, dotazníky ve škole.

 

Konzultační, poradenské a intervenční práce:

 1. Péče o žáky, zejména pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení.
 2. Individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení.
 3. Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 4. Prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení.
 5. Kariérové poradenství u žáků.
 6. Techniky a hygiena učení pro žáky.
 7. Skupinová a komunitní práce s žáky.
 8. Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 9. Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 10. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 11. Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí.
 12. Podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském zařízení.
 13. Podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání.

 

Metodická práce a vzdělávací činnost:

 1. Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
 2. Metodická pomoc třídním učitelům.
 3. Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky, konzultace a metodické vedení.
 4. Účast na pracovních poradách školy.
 5. Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, zejména výchovného poradce, školního metodika prevence a třídních učitelů.
 6. Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 7. Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.
 8. Besedy a osvěta zákonným zástupcům.
 9. Prezentační a informační činnost.
 10. Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.