• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky

Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v SŠ,ZŠ A MŠ Třinec,Jablunkovská ;CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003081

 

 

Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky

Společně prožité odpoledne plné zpěvu, hudby a dobré nálady

Společně prožité odpoledne plné zpěvu, hudby a dobré nálady

V MŠ proběhla 27. 9. 2017 již druhá muzikoterapeutická lekce pod vedením Mgr. Alice Dužíkové, a to v rámci šablony Odborně zaměřené tematické setkávání a spolupráce s rodiči dětí MŠ, která je součástí projektu Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky SŠ, ZŠ a MŠ, Třinec, p. o.

Paní terapeutka zahájila lekci známou pohádkou Františka Hrubína Kuřátko a obilí, kterou doplňovala hrou na různé etnické nástroje. Děti a jejich rodiče se pak společně pustili do zpívání a bubnování podle určitého rytmu. Poté hráli na ostatní hudební nástroje podle libosti, a vznikl tak jedinečný orchestr, který vykouzlil úsměvy na tvářích jak malým, tak i dospělým účastníkům.

Dětem, rodičům i pedagogům se toto druhé setkání opět velmi líbilo a všichni se již těší na další muzikoterapeutickou lekci, které se uskuteční 10. 10. v 15.00 hodin opět v MŠ.

Zapsala: Ing. et Bc. Anna Walaská

 

V rámci projektu: „ Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, Jablunkovská“ byly ve 2. pololetí školního roku 2016/2017 plněny v ZŠ tyto šablony (aktivity):

II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)

Mgr. Vlasta Zemková navštívila dne 21. 3. 2017 a 13. 6. 2017 Střední školu, Základní školu a Mateřskou školu, Karviná, příspěvková organizace. Proběhla spolupráce v celkové délce 16 hod, smyslem bylo získání a přenos příkladů dobré praxe. Následně proběhlo interní sdílení zkušeností pro ostatní pedagogy na naší škole.

II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ

Tato aktivita byla určena vždy pro 2 pedagogy, kteří společně naplánovali a zrealizovali 10 vyučovacích hodin. Po každé hodině proběhla reflexe včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků. Cílem bylo prohloubit spolupráci mezi pedagogy ZŠ v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí. Do této šablony bylo zapojeno 6 dvojic pedagogů.

II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Aktivita byla realizována pro skupinku nejméně 3 žáků ohrožených školním neúspěchem. Doučování pro stejnou skupinu dětí proběhlo celkem 16x , pokaždé v délce 60 min. Zapojili se i žáci ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita měla pomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu. V tomto pololetí byla aktivita realizována 6x .

Zapsala: Mgr. Helena Balcarová

Plnění projektu pro MŠ

V dubnu letošního roku se dva z našich pedagogů zúčastnili šablon (aktivit) v rámci projektu Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, Jablunkovská 241, p. o. Tato šablona nese název Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) a její náplní byly 2 návštěvy ve vybrané hostitelské MŠ podle zájmu a preferencí pedagogů, a následně společné reflexe včetně doporučení pro další práci. Jednalo se o MŠ v Ostravě-Porubě, Čs. exilu 670, p. o. (pro děti s PAS).

První z návštěv se uskutečnila 4. 4. 2017 a jejím obsahem bylo následující:

–          prohlídka celé MŠ, kde jsou třídy rozděleny na běžné a speciální

–          seznámení s režimem dne (u dětí s PAS)

–          strukturované učení vč. krabicového systému, práce s iPady či interaktivní tabule.

Druhá z návštěv se uskutečnila 21. 4. 2017 s následujícím programem:

–          seznámení se strukturou hodin v jednotlivých třídách MŠ

–          organizace práce (rozdělení úloh pro pedagogy a jejich asistenty)

–          ukázková hodina ve třídě s dětmi s PAS (individuální práce s dětmi, volná hra, svačina, ranní uvítací kruh, hlavní program – skupinová práce s dětmi vč. ukázky pohybových her)

–          využívání kompenzačních a jiných pomůcek při vyučování

–          strukturované učení – příklady krabicového systému

–          videoscénáře, ukázka práce s iPady, užitečné internetové odkazy a literatura.

Názorná ukázka práce v hostitelské MŠ byla velmi přínosná pro další práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami – strukturované učení, práce s interaktivní tabulí, programy (iSEN) pro iPady, využívání VTI (videotrénink interakcí – využívání videozáznamů), AAK (alternativní a augmentativní komunikace – PC aplikace SymWriter).

Zúčastnění pedagogové považují účast na tomto projektu za velmi přínosnou pro další práci – oceňují především společnou diskusi nad řešením problémových situací u jednotlivých dětí s pedagogy s letitou praxí vč. využívání pomůcek, metodik, postupů či způsobů motivace.

Zapsala: Anna Walaská