• 558 338 450
 • skoly@zstrinec.cz
 • Jablunkovská 241, Třinec

Výchovný poradce

Mgr. Vlasta Zemková

Email: vlasta.zemkova@zstrinec.cz

Konzultační hodiny: úterý 11:40 – 13:10 hod., středa 11:40 – 12:25 hod.

 

Poradenské činnosti:

 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci individuálně vzdělávacích plánů.
 2. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školských poradenských zařízeních.
 3. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 4. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 5. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

Metodické a informační činnosti:

 1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,
 2. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.
 3. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků.
 4. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 5. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 6. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.