• 558 338 450
 • skoly@zstrinec.cz
 • Jablunkovská 241, Třinec

Netradiční formy výuky

Nedílnou součástí výuky v našich školách jsou:

Digitální technologie ve výuce

Ve výuce na všech typech škol včetně mateřské školy je využívána digitální technologie. Všechny třídy jsou vybaveny tabulemi s dataprojektory. Mezi další vybavení patří:

 • interaktivní tabule,
 • iPady, notebooky a chromebooky,
 • ozoboti,
 • roboti,
 • čtecí zařízení a audiosystémy,
 • interaktivní kouzelný koberec,
 • schoolboard – Interaktivní sestava Lipáček.

Snoozelen (vjemová terapie)

Relaxační místnosti

 •     uvolnění, navození pocitů pohody a bezpečí – forma komunikace
 •     doteková stimulace – hlazení, používání jemných látek
 •     sluchová stimulace – používání ozvučných pomůcek, poslech relaxační, esoterické hudby a textu, rozlišování zvuků
 •     čichová stimulace – vonné tyčinky, oleje, bylinky


Terapie senzorické integrace

Terapie SI je založena na cílené stimulaci vestibulárního, proprioceptivního a taktilního systému, která má dítěti pomoci přijímat informace prostřednictvím smyslů, zpracovat je a přiměřeně na ně reagovat, a podpořit tak další učení. Terapie se uskutečňuje v místnosti vybavené houpačkami, překážkami, zátěžovými pomůckami, nestabilními plochami, které dítě stimulují k pohybu a aktivitě. Dítě se během aktivit setkává s ,,těmi správnými“ výzvami a zažívá pocit úspěchu.

ABA terapie

Během výuky žáků s PAS využíváme prvky a některé principy aplikované behaviorální terapie. ABA terapie vychází z předpokladu, že to, jak se chováme, není náhoda, ale souvisí s vnějšími vlivy a prostředím, ve kterém vyrůstáme. Principy ABA terapie nám pomáhají řešit problémové chování žáků, nácvik sebeobslužných a sociálních dovednost, herní dovednosti a komunikace. ABA terapie pracuje především s pozitivními  odměnami, které posilují žádoucí chování a vedou k vyhasínání nežádoucího chování. Komplexní ABA terapie je propracovaná a velmi náročná. Základní výcvik by měl provádět certifikovaný ABA terapeut. Ve škole pak můžeme získané dovednosti procvičovat a generalizovat.

Montessori

Z výzkumů víme, že k optimálnímu učení dítěte přispívá především jeho dobrá motivace a aktivní zapojení do učení. Ve výuce k tomu využíváme tyto osvědčené zásady Marie Montessori:

 • připravené prostředí již od raného věku dítěte – bezpečné, strukturované, srozumitelné, individualizované a podporující,
 • názorné pomůcky, které zprostředkují vlastní zkušenost žáka (tradiční i ty soudobé, vyhotovené např. díky laminovačce),
 • důraz kladený na podporu rozvoje praktických dovedností i autonomie dítěte,
 • obsah učiva má odpovídat potřebám žákům, jejich vývojovému stadiu a být využitelný v reálném životě žáka.

Odkaz Marie Montessori je i v současné době rozvíjen a obohacován o moderní vědecké poznatky.

Muzikoterapie

Muzikoterapie je léčebná metoda používající jako terapeutického prostředku hudbu.

Součásti výuky v rámci muzikoterapie:

 • cílený individuální hudebně-taneční projev
 • tanec a pohybové ztvárnění hudby
 • poslech různých hudebních žánrů s pohybovým projevem
 • upevňování postupného zapojování žáků do rytmických cvičení
 • nácvik nových tematických písní s hrou na tělo
 • procvičování krátkodobé a dlouhodobé paměti
 • navozování radosti ze zpěvu a pohybu
 • jógová, dechová a artikulační cvičení

Metoda čtení Sfumato

Tato metoda respektuje individuální tempo čtení každého žáka, konečným výsledkem je čtení s porozuměním. Metoda pracuje se zrakem, dechem, hlasem a sluchem a učí děti číst nahlas. Při vyvození nového písmenka dítě písmeno modeluje, obtahuje, vytváří z různých materiálů, dopisuje chybějící části, ochutnává potraviny začínající daným písmenem (např. u písmene B ochutnává bábovku, z bublifuku vyfukuje bubliny, hraje si na bubeníka, balí balík …), poznává písmeno všemi smysly a tím si ho dobře zapamatuje. Součástí výuky jsou hry a dramatizace, jejichž pomocí se děti učí pracovat s hlasem, intonovat a interpretovat text.

Jóga

 • koordinace jemné a hrubé motoriky, uvolnění kloubů
 • pozorování práce vlastního těla, dechu
 • uvědomění si sebe sama
 • koncentrace, kázeň
 • systematická cvičení – uvolnění spasticity celého těla
 • navozování příjemných pocitů ze cvičení


Canisterapie

Canisterapie je terapeutická metoda, která využívá pozitivního působení speciálně vedeného a cvičeného psa na zdraví dětí a žáků v našich školách.

 • posilování a navozování oblastí – emociální stability a sociálních vztahů
 • chuťová, čichová stimulace, taktilně haptická, akustická
 • oblast tělesná – jemná a hrubá motorika, grafomotorika, sebeobsluha  koordinace oko-ruka, křížová cvičení
 • oblast řečová – orofaciální stimulace, aktivní řeč

Ergoterapie

Ergoterapie se dříve nazývala léčba prací. Vychází z předpokladu, že člověk může zlepšit své zdraví a kvalitu života tím, že se aktivně zapojuje do  pracovních aktivit, které pro něj mohou být významná a smysluplná.

Bazální stimulace

Při bazální stimulaci se aktivují podněty, které přispívají k obnově paměťových stop v mozku a celkové rehabilitaci. Stimulace se děje i při běžné péči, jako je rehabilitace, očista, podávání stravy či vyprazdňování.

 •   podporu rozvoje vlastní identity
 •   navazování komunikace se svým okolím
 •   zvládání orientace v prostoru a čase
 •   zlepšení funkcí organismu