TŘÍDA  v distanční výuce: DISTANČNÍ VÝUKA OD: DISTANČNÍ VÝUKA DO:
 

 

 

 

 

 

 

KARANTÉNA TŘÍDY:

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE (KHS):  
  • oznámí škole Covid-19 pozitivního žáka,
  • nařizuje karanténu třídy,
  • kontaktuje zákonné zástupce žáků dané třídy,
  • vypisuje žádanky na testování žáků.
ŠKOLA:       
  • oznamuje rodičům žáků dané třídy vyhlášení karantény,
  • zajistí distanční výuku pro žáky v karanténě,
  • průběžně informuje rodiče žáků o nových skutečnostech,
  • zajistí dezinfekci třídy pomocí ionizátoru a dalších dezinfekčních prostředků.
RODIČ/ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE:
  • navštíví s žákem odběrné místo na pokyn KHS,
  • spolupracuje s třídním učitelem při nastavení podmínek distanční výuky.

 VÝUKA TŘÍDY:

Třídní učitel kontaktuje rodiče/zákonné zástupce žáků, se kterými se individuálně domluví na podmínkách a formě distančního vzdělávání prostřednictvím školních e-mailových adres žáků.

Pozn.

Adresu a telefonní spojení na zákonné zástupce žáků je škola povinna předávat na vyžádání Krajské hygienické stanici v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Současně tato povinnost vyplývá i z Mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. března 2020, č. j. MZDR 12398/2020-1/MIN/KAN.

Informace o ošetřovném najdete na stránkách ČSSZ.