• 558 338 450
 • skoly@zstrinec.cz
 • Jablunkovská 241, Třinec

PODÁNÍ OZNÁMENÍ DLE SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELE

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, IČO: 69610126 jako povinný subjekt dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „směrnice o ochraně oznamovatele“), a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů informuje o základních zásadách a principech na základě kterých je možno podat oznámení o porušení práva Unie.

Oblasti působnosti dle směrnice o ochraně oznamovatele a práva oznamovatele

 1. Směrnice o ochraně oznamovatele se vztahuje k následujícím oblastem:

– zadávání veřejných zakázek;

– finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování

terorismu;

– bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;

– bezpečnost dopravy;

– ochrana životního prostředí;

– radiační ochrana a jaderná bezpečnost;

– bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;

– veřejné zdraví;

– ochrana spotřebitele;

– ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;

– ochrana finančních zájmů Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie;

– porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

 1. Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření. 
 1. Oznamovatel má právo prvotní volby, a to jestli pro podání oznámení využije vnitřní oznamovací systém, externí oznamovací systém, nebo učiní oznámení prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Institut uveřejnění je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím oznamovacích kanálů dle předchozí věty.
 1. Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním, prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení nebo prostřednictvím uveřejnění oznámení. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.
 1. Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.
 1. Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.
 1. Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetření podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné a to do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.
 2. V souladu s platnou právní úpravou o ochraně oznamovatelů si Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, jakožto povinný subjekt dle zákona vyhradil právo odmítnout oznámení od oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává: 

– samostatně výdělečnou činnost;

– výkon práv spojených s účastí v právnické osobě;

– výkon funkce člena orgánu právnické osoby;

– plnění úkolů v rámci právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet;

– správu svěřeneckého fondu;

– výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Obsah oznámení

 1. Obsahem oznámení je zejména:

– datum podání oznámení;

– jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele;

– oblast působnosti dle směrnice;

– shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je‑li jejich totožnost známa;

– důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.

 1. Oznamovatel může pro podání oznámení využít zpracovaný vzor oznámení viz příloha směrnice.
 

Způsob podání oznámení

Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

 1. ústně (osobně)v budově Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvkové organizace, a to po dohodě s příslušnou kontaktní osobou. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis;
 1. písemně na adresu Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, Jablunkovská 241, 739 61 Třinec Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“;
 2. telefonicky na telefonní lince:  555 502 986. Provozní doba telefonní linky je pouze v pracovní dny mimo školní prázdniny od 9:00 do 12:00;
 1. elektronicky na e‑mailové adrese whisteblowing@zstrinec.cz.
 

(Pozn.: v případě podání oznámení bez uvedení kontaktních údajů na osobu oznamovatele nebude ze strany povinného subjektu/příslušné osoby možno dodržet všechny povinnosti plynoucí ze směrnice o ochraně oznamovatele, tedy např. informovat oznamovatele o přijetí oznámení nebo informovat oznamovatele o výsledku šetření.)

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba: Mgr. Vlasta Zemková

Směrnice včetně vzoru oznámení ke stažení zde.