• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Poskytování informací

Informace stanovené prováděcím předpisem k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v souladu s vyhláškou č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, v platném znění.

Označení a uvozovací text položky

Obsah položky

1. Název

Střední škola, Základní
škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena Moravskoslezským
krajem dne 17. června 2001 zřizovací listinou č.j. ZL/292/2001 jako
příspěvková organizace, pro zajištění základního vzdělávání žáků. Předmět
její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Je dána organizačním řádem
organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené v Rejstříku
škol:

Střední škola

Základní škola

Mateřská škola

Školní jídelna-výdejna

Školní družina

4. Kontaktní spojení

PhDr. Dalibor Pyszko, ředitel školy

Email: dalibor.pyszko@zstrinec.cz

Mgr. Helena Balcarová, zástupce ředitele pro ZŠ
a MŠ

Email: helena.balcarova@zstrinec.cz

Mgr. Nikola Bieleszová, zástupce ředitele pro

Email: nikola.bieleszova@zstrinec.cz

Podatelna:

Jana Sližová, administrativní a finanční
referent

Email: skoly@zstrinec.cz

4.1 Kontaktní poštovní
adresa

Jablunkovská 241

739 61 Třinec – Lyžbice

4.2 Adresa úřadovny pro
osobní návštěvu

Je totožná s adresou
podatelny organizace.

4.3 Úřední hodiny

pondělí – pátek 6:30 – 14:30
hod.

4.4 Telefonní čísla

podatelna 558 338 450,
ředitel 558 332 860, zástupce ředitele 558 331 358

4.5 Adresa internetových
stránek

https://www.zstrinec.cz/

4.6 Adresa podatelny

Výše uvedená adresa
podatelny slouží pro doručování dokumentů v listinné podobě i pro doručování
dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat –
CD, DVD.

4.7 Elektronická adresa
podatelny

SZMTR@po-msk.cz

(velikost zprávy 20 MB ve formátu např. DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF,
RTF, TIFF)

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: sf8vtn2

5. Případné platby lze
poukázat

V hotovosti
v úředních hodinách na podatelně organizace.

6. IČO

IČ 69610126

7. Plátce daně z přidané
hodnoty

Organizace není plátcem
daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních
dokumentů

Školní řád střední školy

Školní řád základní školy

Školní řád mateřské školy

Vnitřní řád školní družiny

Provozní řád

Spisový řád

Školní vzdělávací program praktické
školy dvouleté

Školní vzdělávací program
praktické školy jednoleté

Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program
pro základní školu speciální

Školní vzdělávací program
pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program
pro zájmové vzdělávání

Rozpočet

Zřizovací listina

 

8.2 Rozpočet

www.msk.cz/verejna_sprava/seznam_po

9. Žádosti o informace

Žádosti se podávají:

– osobně či písemně v podatelně
organizace

– poštou

– datovou schránkou

– elektronickým podáním na SZMTR@po-msk.cz

10. Příjem podání a podnětů

Podněty se podávají podle
charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu občana
https://portal.gov.cz

– osobně či písemně
v podatelně organizace

– poštou

– datovou schránkou

– elektronickým podáním na SZMTR@po-msk.cz

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější
používané předpisy

Zákon č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb.,
Správní řád, v platném znění

Zákon č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících

Zákon č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vyhláška č. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 16/2005
Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 27/2016
Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 48/2005
Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky, 

Vyhláška č. 72/2005
Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních

Vyhláška č. 107/2005
Sb., o školním stravování

11.2 Vydané právní předpisy

Organizační řád školy

Školní řád střední školy
Školní řád základní školy

Školní řád mateřské školy

Vnitřní řád školní družiny

Směrnice k poskytování
informací

Spisový řád

Provozní řád

12. Úhrady za poskytování
informací

12.1 Sazebník úhrad za
poskytování informací

Kopírování dokumentů
v listinné podobě – 10 Kč za stranu,

Kopírování dokumentů
v digitální podobě – 10 Kč za soubor.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného
orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na
postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší
úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána
žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Nebyly zpracovány.

13.2 Výhradní licence

Organizaci nebyly
poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle
zákona o svobodném přístupu k informacím

Ke stažení na

 

https://drive.google.com/drive/folders/1aINh4FnU5bFQUX52iEcr-6vRDj7AX2SG