• 558 338 450
 • skoly@zstrinec.cz
 • Jablunkovská 241, Třinec

Předškolní vzdělávání

Mateřská škola

Mateřská škola s motivačním názvem „Svět barevných květinek“ je jednotřídní MŠ s celodenním provozem. Jedná se o třídu s heterogenním uspořádáním, kde se společně vzdělávají děti bez ohledu na jejich rozdílné schopnosti, dovednosti a učební předpoklady.

Provoz  mateřské školy je od 6:00 do 16:00 hodin.

Kapacita třídy je 14 dětí.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Je určená dětem s:

 • vadami řeči,
 • autismem,
 • mentálním postižením,
 • tělesným postižením,
 • zrakovým nebo sluchovým postižením,
 • závažnými poruchami chování,
 • souběžným postižením více vadami.

Vzdělávání se uskutečňuje na základě školního vzdělávacího programu, který je podkladem pro tvorbu individuálních vzdělávací plánů (IVP) nebo individuálních plánů (IP). IVP, IP jsou přizpůsobeny vzdělávacím možnostem a předpokladům konkrétního dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními. Ve vzdělávání úzce spolupracujeme s klinickou logopedkou, pracovníky SPC a dalšími odborníky. Mateřská škola se také zapojuje do různých vzdělávacích projektů, např. Čteme si spolu v MŠ ve spolupráci s Knihovnou Třinec aj.

Pro svou výchovně vzdělávací činnost využívá MŠ třídu, která se nachází v prvním patře „staré budovy“. Třída je dostatečně prostorná, vybavená odpovídajícím nábytkem, který je možno průběžně doplňovat v závislosti na potřebách jednotlivých dětí. Ke třídě náleží pracovna pro individuální péči a „předpokoj se šatnou“.  K dispozici má MŠ i další prostory školy: hernu, „snoezelen“, tělocvičnu, knihovnu, keramickou dílnu a výdejnu jídla. Pro svou činnost využívá rovněž ekologickou zahradu s pískovištěm a školní hřiště, které slouží dětem k odpočinku, relaxaci, pohybovým a dalším aktivitám. U hlavního vchodu se nachází venkovní výtah, vedlejší vchod přístavby školy je vybaven bezbariérovým přístupem, vnitřní část školní budovy je vybavena mobilní schodišťovou plošinou.

 

Přípravný stupeň základní školy speciální (PřS ZŠS)

Přípravný stupeň základní školy speciální je součástí základní školy speciální a tvoří přípravnou etapu před zahájením povinné školní docházky (předškolní vzdělávání).

Do PřS ZŠS lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky, a to i v průběhu školního roku.

Je určen dětem se:

 • středně těžkým, těžkým mentálním postižením,
 • souběžným postižením více vadami,
 • autismem.

Vzdělávání se uskutečňuje na základě Školního vzdělávacího programu „Můj radostný svět“, který je podkladem pro tvorbu individuálních vzdělávací plánů (IVP) nebo individuálních plánů (IP). Ve třídě působí speciální pedagog a asistent pedagoga (záleží podle složení třídy).

Třída PřS ZŠS má 4 – 6 dětí.

Vzdělávání v přípravném stupni základní školy speciální je poskytováno bezplatně.

Nabízíme :

 • individuální přístup ke každému dítěti,
 • odborně speciálně pedagogickou péči,
 • logopedickou prevenci,
 • rodinnou atmosféru,
 • součinnost dvou až čtyř pedagogických pracovníků.

 

Mateřská škola při zdravotnickém zařízení

Mateřská škola při zdravotnickém zařízení zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku, hospitalizovaných v Nemocnici Třinec, ul. Kaštanová 268.

Jejím úkolem je podílet se speciálně pedagogickými metodami a prostředky na léčebném      a ozdravném procesu hospitalizovaného dítěte. Zvláštní důraz je kladen na zohledňování individuálních a věkových zvláštností dítěte, jeho aktuálního zdravotního stavu a délky pobytu v nemocnici. Vzdělávání se uskutečňuje na základě Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Sluníčko“.