• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Střední vzdělávání

Střední vzdělávání

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace zabezpečuje střední vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uvedenými v §16 odst. 9 ŠZ v těchto typech škol:

  • Praktická škola dvouletá (78-62-C/02),
  • Praktická škola jednoletá (78-62-C/01).

Praktická škola dvouletá (PrŠ)

V PrŠj  se vzdělávají žáci s:

  • lehčím mentálním postižením,
  • autismem,
  • souběžným postižením více vadami.

Vzdělávají se podle Školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání praktická škola dvouletá  „Škola – dílna života“.

Ve třídě se vzdělává 6 – 14 žáků.

Úspěšným ukončením vzdělávacího programu získají střední vzdělání.

Prš dvouletá poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru „Praktické dovednosti pro život“. Těžištěm výuky je příprava na každodenní život – získání praktických dovedností. Vzdělávaní se uskutečňuje v denní formě, trvá dva roky a je ukončeno závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Odborný výcvik žáků probíhá v chráněných dílnách Manlomka, s.r.o. v Bocanovicích a Dolní Lomné, žáci zde pracují v montážní dílně nebo prádelně a sušírně. Hlavním cílem odborného výcviku je nejen získání nebo upevnění určitých pracovních schopností a manuálních dovedností, ale také nabytí potřebného sebevědomí při žádání o zaměstnání po úspěšném absolvování praktické školy dvouleté.

Model praktické školy je koncipován jako neprofesní, spočívá v přípravě na další studium, pracovní uplatnění i vlastní život. Absolventi se mohou uplatnit ve zdravotnictví, v sociální péči a službách, ve výrobních podnicích, v chráněných dílnách aj.  Odbornou kvalifikaci pro pracovní uplatnění na trhu práce mohou absolventi praktické školy dvouleté získat prostřednictvím rekvalifikace na příslušném úřadu práce a nemusí tak absolvovat studium E oboru střední odborné školy.

Nabídka rekvalifikací pro absolventy:

Úspěšným absolventům je i nabídnuto zaměstnání v jednotlivých pracovištích chráněných dílen Manlomka s.r.o. Ve vzdělávání se úspěšně využívá tzv. Tranzitní program.

Tranzitní program usnadňuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami přechod ze školy do zaměstnání,  pomáhá překonávat nebo kompenzovat omezení žáků natolik, aby se mohli plně zapojit do života společnosti. Tranzitní program vytváří pro žáky se speciálními vzděláváními potřebami vhodné nabídky, aby měli možnost realizovat se a zdokonalovat.

Praktická škola jednoletá (PrŠj)

V PrŠj  se vzdělávají žáci s:

  • těžším mentálním postižením,
  • autismem,
  • souběžným postižením více vadami.

Vzdělávají se podle Školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání praktická škola jednoletá  „Škola – brána ke vzdělání“.

Ve třídě se vzdělává 4 – 6 žáků.

Úspěšným ukončením vzdělávacího programu získají střední vzdělání.

Těžištěm výuky  je nácvik dovedností a návyků z oblasti sebeobsluhy, nácvik dovedností a jednoduchých činností z oblasti rodinné výchovy, přípravy pokrmů a práce v domácnosti.

Vzdělávaní se uskutečňuje v denní formě,  trvá jeden rok a je ukončeno závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Model praktické školy je koncipován jako neprofesní, spočívá v přípravě na další studium např.: v praktické škole dvouleté, pracovní uplatnění v rámci svých možností  a individuálních schopností při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby, případně na chráněných pracovištích i vlastní život.