• 558 338 450
 • skoly@zstrinec.cz
 • Jablunkovská 241, Třinec

Základní vzdělávání

Základní vzdělávání

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace je škola, která zabezpečuje základní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uvedenými v §16 odst. 9 ŠZ v těchto typech škol a školských zařízení:

 • základní škola (7901C/01),
 • základní škola speciální (7901B/01),
 • školní družina.

Pracoviště:

Jablunkovská 241, 739 61 Třinec

 Máchova 1134, 739 61 Třinec

 

Základní škola (ZŠ)

V ZŠ jsou vzdělávání žáci s:

 • lehkým mentálním postižením (LMP),
 • žáci s více vadami (LMP+PAS, LMP+TP…).

Vzdělávají se podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola dovedných rukou“, který je zpracovaný podle RVP ZV.

Ve třídě se vzdělává 6 – 14 žáků.

Žáci získají základní vzdělání.

Do ZŠ jsou přijímáni žáci na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení.

Nabízíme :

 • větší prostor pro individuální přístup ke každému žákovi,
 • odborně speciálně pedagogickou péči včetně asistenta pedagoga,
 • maximální orientace na manuální činnosti.

Základní škola speciální (ZŠS)

V ZŠS jsou vzdělávání žáci se:

 • středně těžký, těžkým mentálním postižením (STMP, TMP),
 • souběžným postižením více vadami,
 • autismem.

ZŠS má 10 ročníků, člení se na 1.st. 1.-6. roč.; 2. st. 7.-10. roč.

Ve třídě se vzdělává  4 – 6  žáků.

Žáci získají základy vzdělání.

Podle stupně mentálního postižení žáků se vzdělávání realizuje podle dvou vzdělávacích programů (RVP ZŠS – díl I, RVP ZŠS – díl II), které jsou navzájem plně prostupné.

Díl I – Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální „Škola hrou“.

Díl II – Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální „Já a můj svět“,

Nabízíme :

 • individualizované vyučování,
 • individuální vyučování,
 • snížený počet žáků ve třídách (4 – 6),
 • odborná speciálně pedagogická péče,
 • speciální a kompenzační pomůcky,
 • součinnost dvou až čtyř pedagogických pracovníků.

Vzdělávací proces se přizpůsobuje úrovni psychického a fyzického rozvoje žáků s těžším zdravotním postižením, je založen na ucelené výchově a výuce. Umožňujeme, aby si ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči, žáci osvojili základní vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro běžný život. Převažují v něm aktivity hravé a manuálně-pracovní.

Školní družina (ŠD)

ŠD poskytuje zájmové vzdělávání žákům základní školy (ZŠ), základní školy speciální (ZŠS) a dětem přípravného stupně základní školy speciální (PřS ZŠS).

Provoz školní družiny je od 6:00 do 7:30 a od 11:30 do 17:00.

Počet žáků v oddělení:

 • 4 – 6 účastníků (u žáků s těžším postižením),
 • 6 – 14 účastníků (u žáků s lehčím postižením).

Výchovně vzdělávací proces ve školní družině se realizuje podle Školního vzdělávacího programu ŠD „Spolu a s radostí“, který je přílohou ŠVP ZV „Škola dovedných rukou“ a Školního vzdělávací programu ŠD „Úsměv“, který je přílohou ŠVP ZŠS.

Ve školní družině umožňujeme žákům odpočinkovou činnost a přípravu na vyučování. Vedeme žáky k smysluplnému využívání volného času. Vybavujeme žáky dostatkem námětů pro naplňování volného času. Zájmové činnosti se dělí především na výchovu – estetickou, pracovně-technickou, sportovní, přírodovědnou a společenskovědní.