• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

KARANTÉNA – co dělat v případě, že je třída v karanténě:

TŘÍDA  v distanční výuce:DISTANČNÍ VÝUKA OD:DISTANČNÍ VÝUKA DO:
      

KARANTÉNA TŘÍDY:

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE (KHS):  
oznámí škole Covid-19 pozitivního žáka,nařizuje karanténu třídy,kontaktuje zákonné zástupce žáků dané třídy,vypisuje žádanky na testování žáků.
ŠKOLA:       
oznamuje rodičům žáků dané třídy vyhlášení karantény,zajistí distanční výuku pro žáky v karanténě,průběžně informuje rodiče žáků o nových skutečnostech,zajistí dezinfekci třídy pomocí ionizátoru a dalších dezinfekčních prostředků.
RODIČ/ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE:
navštíví s žákem odběrné místo na pokyn KHS,spolupracuje s třídním učitelem při nastavení podmínek distanční výuky.

VÝUKA TŘÍDY:

Třídní učitel kontaktuje rodiče/zákonné zástupce žáků, se kterými se individuálně domluví na podmínkách a formě distančního vzdělávání prostřednictvím školních e-mailových adres žáků.

Pozn.

Adresu a telefonní spojení na zákonné zástupce žáků je škola povinna předávat na vyžádání Krajské hygienické stanici v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Současně tato povinnost vyplývá i z Mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. března 2020, č. j. MZDR 12398/2020-1/MIN/KAN.

Informace o ošetřovném najdete na stránkách ČSSZ.