• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Muzikoterapie nejen ve speciálním školství

MUZIKON aneb Kde muzikoterapie pomáhá – tak zněl název 1. ročníku odborné konference
na téma významu muzikoterapie v práci pomáhajících profesí, která se konala 15. listopadu
na Krajském úřadě v Ostravě.

Muzikoterapie neboli léčba hudbou je součástí léčebné pedagogiky a patří mezi tzv.
expresivní, umělecké terapie (podobně jako arteterapie, dramaterapie nebo tanečně-pohybová terapie). Jedná se o použití hudby nebo hudebních elementů (melodie, rytmu, zvuku) kvalifikovaným muzikoterapeutem v individuální nebo skupinové práci s dětmi za účelem rozvinout a usnadnit jim komunikaci a spolupráci, pohyblivost, rozumový a smyslový vývoj, schopnost sebevyjádření či učení. Prvky muzikoterapie se dají přirozeně uplatňovat ve všech složkách výchovy.

Hosté z řad odborníků prezentovali příspěvky z muzikoterapeutické praxe: hovořili na téma Celostní muzikoterapie jako jedné z aktivizačních technik jak v podmínkách speciálního školství (u žáků s PAS, s kombinovaným postižením), tak i na základních školách (např. u žáků se SVP), o jejím využití v sociálních či zdravotnických zařízeních, rehabilitačních stacionářích a také v pěstounské péči či v péči o seniory. Jednotlivé přednášky ukázaly, jak muzikoterapeutická hudba pozitivně ovlivňuje všechny jedince nezávisle na věku, druhu a míře omezení či postižení – proto je součástí výuky také na naší škole v Třinci. Konference se konala pod záštitou náměstka hejtmana MS kraje Bc. Jiřího Navrátila, MBA.

Zapsala: Mgr. Anna Stellerová